Weblog Grammatik Svre udtryk Lsevelser Matchopgaver Krydsord mm.
Sitemap: Sitemap Grammatiske emner: Grammatiske termer Uregelmssige verber Regelmssige verber Lst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, mneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om prpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Uregelmssige verber: Alfabetisk liste Grupper efter bjning velser: Uregelmssige verbers bjning 1-12, velser Uregelmssige verber i imperfektum 1-4, velser Uregelmssige verber i perfektum 1-4, velser

Weblog>Grammatik, intro>Uregelmssige 1>Ureglmssige 2

De uregelmssige verber, grupperet efter bjning

Verber med samme vokal i alle fire former:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at falde falder faldt er faldet
at græde græder græd har grædt
at hedde hedder hed har heddet
at holde holder holdt har holdt
at komme kommer kom er kommet
at løbe løber løb er løbet
at sove sover sov har sovetVerber med i - e - e:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at knibe kniber kneb har knebet
at pibe piber peb har pebet
at slibe sliber sleb har slebet
at gribe griber greb har grebet
at glide glider gled er gledet
at gnide gnider gned har gnedet
at svide svider sved har svedet
at ride rider red har redet
at skride skrider skred er skredet
at vride vrider vred har vredet
at stige stiger steg er steget
at skrige skriger skreg har skreget
at hive hiver hev har hevet
at drive driver drev har drevet
at rive river rev har revet
at skrive skriver skrev har skrevet
at blive bliver blev er blevet


Verber med i - e - i:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at bide bider bed har bidt
at lide lider led har lidt
at slide slider sled har slidt
at smide smider smed har smidt


Verber med i - a - i:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at briste brister brast er bristet
at klinge klinger klang har klinget
at stinke stinker stank har stinket
at gide gider gad har gidet
at tie tier tav har tiet
at give giver gav har givet
at sidde sidder sad har siddet


Verber med i - a - u:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at finde finder fandt har fundet
at binde binder bandt har bundet
at spinde spinder spandt har spundet
at svinde svinder svandt er svundet
at vinde vinder vandt har vundet
at stikke stikker stak har stukket
at drikke drikker drak har drukket
at tvinge tvinger tvang har tvunget
at springe springer sprang er sprunget

Et verbum med i - å - i

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at ligge ligger har ligget


Et verbum med e - å - e:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at se ser har set


Et verbum med e - o - e:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at le ler lo har let


Et verbum med e - a - e:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at bede beder bad har bedt

Verber med æ - a - å:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at bære bærer bar har båret
at skære skærer skar har skåret
at stjæle stjæler stjal har stjålet


Verber med æ - a - u:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at hjælpe hjælper hjalp har hjulpet
at træffe træffer traf har truffet
at trække trækker trak har trukket
at sprække sprækker sprak er sprukket


Verber med æ - a - æ:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at gælde gælder gjaldt ---------------
at hænge hænger hang har hængt
at kvæde kvæder kvad har kvædet

Et verbum med æ - å - æ:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at æde æder åd har ædt

 
Verber med y - ø - y:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at betyde betyder betød har betydet
at flyde flyder flød har flydt
at gyde gyder gød har gydt
at lyde lyder lød har lydt
at nyde nyder nød har nydt
at snyde snyder snød har snydt
at gyse gyser gøs har gyst
at nyse nyser nøs har nyst


Verber med y - ø - u:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at bryde bryder brød har brudt
at byde byder bød har budt
at fortryde fortryder fortrød har fortrudt
at skyde skyder skød har skudt

Verber med y - ø - ø:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at krybe kryber krøb er krøbet
at fyge fyger føg har føget
at ryge ryger røg har røget
at flyve flyver fløj har fløjet
at lyve lyver løj har løjet
at stryge stryger strøg har strøget


Et verbum med y - ø - o:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at fryse fryser frøs har frosset


Verber med y - a - u:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at synge synger sang har sunget
at synke synker sank har sunket


Verber med a - o - a:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at drage drager drog er draget
at fare farer for er faret
at jage jager jog har jaget
at lade lader lod har ladet
at tage tager tog har taget


Verber med å - i - å:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at gå går gik er gået
at få får fik har fået


Verber med å - o - å:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at slå slår slog har slået
at stå står stod har stået


Har og er:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at have har havde har haft
at være er var har været

Modalverber:

Infintiv
prsens
imperfektum
perfektum
at burde bør burde har burdet
at turde tør turde har turdet
at måtte måtte har måttet
at kunne kan kunne har kunnet
at skulle skal skulle har skullet
at ville vil ville har villet


12 velser med uregelmssige verbers bjning.
4 velser med uregelmssige verber i imperfektum.
4 velser med uregelmssige verber i perfektum.

Webmaster | © Henny Stewart | Om dette site